Rozvoj pracovních kompetencí při návratu z rodičovské dovolené (PRAKOM)

Logo OPZ barevn+ę

 

 

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: duben 2020 až březen 2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011569

 

Stručný popis:
Hlavním cílem projektu je přispět svými vzdělávacími a motivačními aktivitami ke snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce. Projekt má poskytnout komplexní podporu, která povede ke snadnějšímu návratu na trh práce po rodičovské dovolené u osob pečujících o malé děti.

 

Aktivity projektu:

Aktivity projektu nabízí cílená opatření vedoucí k eliminaci obtíží při návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené. Díky zapojení do projektu se podpořené osoby lépe adaptují na svou životní situaci, bude podpořena jejich motivace řešit tuto situaci, získají nové znalosti/dovednosti nutné pro návrat na trh práce v souladu s jejich individuálními potřebami a možnostmi s ohledem na péči o děti a zvýší si šance na návrat k předchozímu pracovnímu uplatnění.

Aktivity směřují také ke zvýšení informovanosti zaměstnavatelů o problematice rovných příležitostí, k podpoření zájmu zaměstnavatelů o zajištění přístupu k celoživotnímu učení pro jimi zaměstnané ženy prostřednictvím poskytnutí příkladů dobré praxe a ke zvýšení povědomí zaměstnavatelů o pružných formách organizace práce umožňujících ženám lépe sladit jejich pracovní a osobní život

 

Jaké projektové aktivity budou realizovány?

1) NÁBOR CÍLOVÉ SKUPINY a TESTOVÁNÍ KOMPETENCÍ

2) VZDĚLÁVACÍ A KOUČOVACÍ AKTIVITY PRO USNADNĚNÍ NÁVRATU DO ZAMĚSTNÁNÍ

3) NAVÁZÁNÍ KONTAKTU SE ZAMĚSTNAVATELEM

4) WORKSHOPY PRO ZAMĚSTNAVATELE

 

Kontakty:

Mgr. Veronika Čapská

Mobil: +420 774 498 719

veronika.capska@sancenavzdelani.org