Náhradní babička

Logo OPZ barevn+ę

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Zaměření projektu:  Podpora rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST 

Doba trvání: prosinec 2016 až květen 2018

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003060

 

Stručný popis:
Projekt poskytuje komplexní podporu nezaměstnaným ženám ve věku nad 55 let v okrese Hradec Králové, díky které dojde ke zlepšení jejich postavení na trhu práce. Nebagatelní podporu získá 32 osob. Účastnice projektu projdou pracovní diagnostikou a motivačním kurzem, získají klíčové dovednosti pro hledání práce, absolvují rekvalifikační kurz a složí zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zlepšit postavení nezaměstnaných žen ve věku 55+ na trhu práce. Zvýší se adaptabilita těchto osob, které budou mít díky rekvalifikaci vyšší šance na budoucí profesní uplatnění. Cílem je zajistit účastnicím projektu získání profesní kvalifikace Chůva, kterou jsme na základě analýzy potřeb na regionálním trhu práce identifikovali jako jednu z velice perspektivních právě pro vybranou vícenásobně znevýhodněnou cílovou skupinu. Projekt bude doplňovat nástroje aktivní politiky zaměstnanosti realizované Úřadem práce ČR s ohledem na potřebu poskytovat individuální, specializovanou a komplexní podporu znevýhodněným skupinám uchazečů. Celkem 32 osob získá novou kvalifikaci. Tyto osoby absolvují rekvalifikační kurzy a složí zkoušky podle národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M). Na základě novelizace zákona č.247/2014 Sb. se mohou nyní absolventi rekvalifikačního kurzu „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ uplatnit také jako pečovatelé v dětských skupinách.

 

Termíny konání rekvalifikačního kurzu:

1. běh: březen – květen 2017

2. běh: červenec – září 2017

3. běh: listopad 2017 – leden 2018

4. běh: březen 2018 – květen 2018

 

Přínos projektu pro účastníky:

1) získají komplexní podporu prostřednictvím poradenských nástrojů vedoucích k aktivizaci a motivaci

při respektování jejich individuálních potřeb

2) budou mít nové kompetence pro hledání práce

3) zvýší se motivace účastníků pro aktivní hledání práce a další vzdělávání

4) překonají sklony k rezignaci a naučí se hledat nové způsoby, jak se vyrovnat se svojí životní situací

5) budou mít rekvalifikaci v perspektivní profesi

6) získají osvědčení o profesní kvalifikaci, které bude zárukou kvality při hledání zaměstnání