NÁHRADNÍ BABIČKA, prosinec 2016 – květen 2018

NÁHRADNÍ BABIČKA – projekt na podporu žen 55+ babička

O skupině žen ve věku 55+ se mluví již dlouho, to, že uplatnitelnost této cílové skupiny na trhu práce je problematická je fakt, který je potřeba řešit. A kurzy typu účetnictví či obsluha PC, které povětšinou nabízí úřad práce tuto situaci příliš neřeší, spíše naopak.  Žena, která absolvuje takový kurs a snaží se najít uplatnění, oslovuje zaměstnavatele, tak dříve nebo později dospěje k názoru, že o ni nikdo nemá zájem. Zkušenost některých účastnic je taková, že kurs účetnictví probíhal v učebně, bez využití počítačů, cituji „myslela jsem, že v dnešní době se účetnictví dělá na počítači“. Takové ženy mají potom tendenci obviňovat zaměstnavatele, že je nechtějí zaměstnat, vždyť ony na to přece mají papír. Ruku na srdce, kdo z Vás by takovou absolventku kurzu zaměstnal jako účetní? Spíše než k posílení sebevědomí, že žena získala nové zkušenosti a dovednosti to vede k frustraci,“ zase mě nikdo nechce“. Pokud taková žena nemá kvalitní rodinné zázemí a oblast, kde se může realizovat a mít pocit, že je opravdu platná, pak to logicky vede k dalším psychickým a v konečném důsledku i fyzickým problémům. Je potřeba této skupině žen nabídnout takovou rekvalifikaci, kde opravdu najdou uplatnění. A nejde jen o mzdu, ale o naplnění smyslu života jako takového. S ohledem na aktuální situaci na trhu práce je pro ženu v této věkové kategorii velmi obtížné najít téměř jakoukoli práci. Dalším faktem je, že vzhledem k prodlužování věkové hranice pro odchod do důchodu je mnoho babiček, které jsou stále v pracovním poměru a nejsou schopni se plně věnovat svým vnoučatům. Stále více se také děti stěhují daleko od rodičů, někdy i na jiné kontinenty a rodina tak ztrácí možnost mít babičku tak často jak by si přáli. Ani systém předškolních zařízení úplně neřeší potřeby rodiny. Ale nejde jen o to, aby měl kdo děti pohlídat, když rodiče potřebují, ale i roli babičky jako takové. Stále více se hovoří o mezigeneračním dialogu jako o něčem, co pro „zdravý vývoj“ rodin hraje významnou roli. V této situaci se nám jeví jako ideální pro tuto cílovou skupinu připravit projekt, který tyto ženy dovede ke kvalifikaci chůvy, tedy kvalifikaci podle Národní soustavy kvalifikací. Jedna účastnice kurzu říkala, že pracovala jako učitelka v mateřské školce, dostala výpověď a byla ji nabídnuta pozice chůvy, ale s takovým úvazkem a finančním ohodnocením, které nedosahovalo ani výše nájmu, který musí platit. Pokud žena získá profesní kvalifikaci Chůva, může zkombinovat více možností, práci ve školce, práci pro rodinu, nebo může pracovat pro agenturu, která se hlídáním dětí zabývá. Navíc aktuálně Ministerstvo školství poskytuje školkám, které si o to požádají, příspěvek na školní asistenty, psychology, speciální pedagogy a právě chůvy. Dotace z Evropské unie činí 4,5 mld. korun do roku 2018. Velký zájem mateřských školek souvisí i s novou povinností přijímat 2leté děti. Také mikrojesle budou chůvy potřebovat, na to je vyčleněno 140 mil. korun, aktuálně funguje v České republice 72 takových zařízení.

Rozhodli jsme se tedy připravit projekt NÁBA – náhradní babička, projekt byl podpořen v rámci výzvy na podporu rovnosti žen a mužů z Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu je zlepšit postavení nezaměstnaných žen ve věku 55+ na trhu práce. Zvýší se adaptabilita těchto osob, které budou mít díky rekvalifikaci vyšší šance na budoucí profesní uplatnění. Cílem je zajistit účastnicím projektu získání profesní kvalifikace Chůva, kterou jsme na základě analýzy potřeb na regionálním trhu práce identifikovali jako jednu z velice perspektivních právě pro vybranou vícenásobně znevýhodněnou cílovou skupinu. Projekt bude doplňovat nástroje aktivní politiky zaměstnanosti realizované Úřadem práce ČR s ohledem na potřebu poskytovat individuální, specializovanou a komplexní podporu znevýhodněným skupinám uchazečů. Minimálně 32 osob získá novou kvalifikaci. Tyto osoby absolvují rekvalifikační kurzy a složí zkoušky podle národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M). Na základě novelizace zákona č.247/2014 Sb. se mohou nyní absolventky rekvalifikačního kurzu „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ uplatnit také jako pečovatelky v dětských skupinách. V projektu klademe důraz na individuální konzultace a poradenství tak, aby ženy poznaly samy sebe, svůj potenciál a možnosti, které mají a našly pro sebe to nejlepší možné uplatnění.

Projekt byl zahájen v prosinci 2016 a potrvá do května 2018. Jsou naplánovány 4 běhy, v každém 8-12 účastnic.

Klíčovými aktivitami projektu jsou:

Nábor cílové skupiny a pracovní diagnostika

Cílem individuálních rozhovorů s využitím koučovacích technik bude vyhodnocení vstupní situace uchazeček a zjištění aktuálního souladu mezi zdravotními možnostmi, představami, schopnostmi, vzdělávacím a pracovním potenciálem a reálností jejich uplatnění na trhu práce. Na vytipování a náboru cílové skupiny úzce spolupracujeme s Úřadem práce v Hradci Králové.

Motivační kurz a individuální konzultace

Cílem aktivity je budování motivace a aktivizace cílové skupiny včetně získání klíčových kompetencí k hledání zaměstnání a k dalšímu vzdělávání dle svých aktuálních možností, potřeb a sociální situace a odbourávání objektivních i subjektivních překážek na trhu práce. Cílem je také individuální práce s cílovou skupinou a pomoc pro využití vhodných nástrojů při hledání práce.

Rekvalifikační kurz a složení zkoušky z profesní kvalifikace

Cílem kurzu je připravit účastnice pro vykonávání profese Chůva a zároveň je připravit na zkoušku odborné způsobilosti k získání profesní kvalifikace. Kurz je koncipován na základě požadavků na tuto profesi vycházejících z praxe. Absolventky se mohou uplatnit v oblasti péče o děti v domácnostech, ale také např. v dětských skupinách. Pracovat mohou jak v zaměstnaneckém poměru, nebo si mohou samy v tomto oboru založit živnost jako OSVČ.

 

Petra

Ing. Bc. Petra Michaličková, Šance na vzdělání o.p.s.

www.sancenavzdelani.org

Nezisková organizace Centra andragogiky Šance na vzdělání o.p.s. se dlouhodobě věnuje podpoře sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin. Jsme držiteli Národní ceny kariérového poradenství centra Euroguidance – Dům zahraničních služeb za projekt „Podpora klientů Rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci“. Projekt “Podpora klientů Rehabilitačního ústavu Kladruby v jejich sociální rehabilitaci“ byl vyhlášen Jako Charitativní projekt roku 2012. Získali jsme Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost organizací a dále ocenění za inovaci, cena od CzechInno, z.s.p.o. Vizionář 2012.

eu