Absolvujte REKVALIFIKAČNÍ KURZ CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

Jak kurz probíhá:

  • kurz obsahuje 110 hodin prezenční výuky (14 výukových dní) a 50 hodin praxe,
  • výuka je praktická a počítá se zapojením účastníků,
  • kurz vedou zkušení lektoři s praxí v oboru,
  • školení proběhne v moderních učebnách Centra andragogiky v Hradci Králové.

 

Jaké jsou hlavní výhody kurzu:

  • získáte osvědčení o profesní kvalifikaci k výkonu profese Chůva v zařízeních státních i soukromých,
  • můžete získat živnostenský list (živnost vázaná) Péče o dítě do tří let věku v denním režimu,
  • snadněji najdete zaměstnání v agenturách péče o děti, v mateřských centrech, dětských skupinách apod., ve kterém nebudete narážet na předsudky zaměstnavatelů,
  • účast v kurzu i zkoušku máte zdarma,
  • dostanete proplacené všechny cestovní výdaje.

 

Termíny konání kurzu:

1. běh: březen – květen 2017

2. běh: červenec – září 2017

3. běh: listopad 2017 – leden 2018

4. běh: březen 2018 – květen 2018

 

Přehled témat vzdělávacího kurzu

 – dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů poskytování první pomoci dítěti/dětem péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování vedení dítěte k hygienickým návykům uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte

 – uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

 – řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

– orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

– provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi a zařízení či domácnosti dítěte

KONTAKT: 

+420 774 695 274 | jaromir@sancenavzdelani.org
jaromir@sancenavzdelani.orgwww.sancenavzdelani.org

Šance na vzdělání, o. p. s. | K Dolíkám 809/8b, 503 11 Hradec Králové

 

DALŠÍ DOPROVODNÉ AKTIVITY K REKVALIFIKAČNÍMU KURZU

A) Pracovní diagnostika a individuální poradenství

Cílem individuálních rozhovorů bude vyhodnocení vstupní situace uchazeček a zjištění aktuálního souladu mezi zdravotními možnostmi, představami, schopnostmi, vzdělávacím a pracovním potenciálem a reálností jejich uplatnění na trhu práce. Výstupem diagnostiky je zmapování stávajících schopností, možností, silných a slabých stránek, které má uchazečce usnadnit orientaci v jejích předpokladech a silných stránkách osobnosti.

B) Motivační kurz JAK USPĚT NA TRHU PRÁCE (4 dny)

Cílem vzdělávací akce je zvýšit motivaci účastníků pro hledání práce a zvýšit jejich šanci na získání odpovídajícího pracovního uplatnění. Formou praktických ukázek, simulací a nácviků dostane účastník doporučení, kde hledat práci, jak odpovídat na nabídky, jak sepsat profesionální životopis a motivační dopis. Dále získá praktické tipy, jak uspět při přijímacím pohovoru a průběh pohovoru si může vyzkoušet nanečisto. Součástí kurzu jsou i základy zákoníku práce.

Podmínky pro účast: Žena ve věku 55 – 64 let. Vážný zájem o účast ve všech nabízených aktivitách.

Předpoklady k ukončení celého rekvalifikačního kurzu a získání zkoušky z profesní kvalifikace.

JE PROFESE CHŮVA PERSPEKTIVNÍ?

Rodiny s malými dětmi často nemají hlídání a mají problém sladit práci s péčí o děti. Jak dokazují obdobné projekty z jiných krajů (Brno, Plzeň), je o tzv. náhradní babičky obrovský zájem, který převyšuje nabídku této služby. Rodiče poptávají náhradní babičku pro vyzvedávání dětí z MŠ, převod na kroužky a hlídání do doby návratu ze zaměstnání. Dle našeho průzkumu trhu je tato služba v Královéhradeckém kraji poptávána.