• Kurz obsahuje 42 hodin prezenční výuky (7 výukových dní).
 • Výuka je praktická a počítá se zapojením účastníků.
 • Kurz vedou zkušení lektoři s praxí v oboru.
 • Školení proběhne v moderních učebnách Centra andragogiky v Hradci Králové.
 • Pro absolventy kurzu nabízíme možnost zprostředkování zaměstnání.

na web

 

Jaké jsou hlavní výhody kurzu:

 • Získáte osvědčení o profesní kvalifikaci k výkonu profese Strážný.
 • Můžete získat živnostenský list (živnost koncesovaná).
 • Snadněji najdete zaměstnání v bezpečnostních agenturách.
 • Účast v kurzu i zkoušku máte zdarma.
 • Dostanete proplacené všechny cestovní výdaje.

 

Podmínky pro účast v projektu

 • věk 55 – 64 let
 • evidence na ÚP déle než 5 měsíců
 • vážný zájem o účast ve všech nabízených aktivitách
 • předpoklady k ukončení celého rekvalifikačního kurzu a získání zkoušky z profesní kvalifikace

 

Termíny konání kurzu:

1. běh: prosinec 2018 – leden 2019

2. běh: květen – červen 2019

3. běh: říjen – listopad 2019

4. běh: leden – únor 2020

 

Přehled témat vzdělávacího kurzu

 • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
 • Obsluhování technických bezpečnostních systémů
 • Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
 • Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
 • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
 • Kontrolní činnost ve střežených objektech
 • Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
 • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
 • Používání věcných bezpečnostních prostředků
 • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

 

DALŠÍ DOPROVODNÉ AKTIVITY K REKVALIFIKAČNÍMU KURZU

A) Pracovní diagnostika a individuální poradenství

Cílem individuálních rozhovorů bude vyhodnocení vstupní situace uchazečů a zjištění aktuálního souladu mezi zdravotními možnostmi, představami, schopnostmi, vzdělávacím a pracovním potenciálem a reálností jejich uplatnění na trhu práce. Výstupem diagnostiky je zmapování stávajících schopností, možností, silných a slabých stránek, které má uchazečům usnadnit orientaci v osobních předpokladech a silných stránkách osobnosti.

 

B) Motivační kurz JAK USPĚT NA TRHU PRÁCE (6 dní)

Cílem vzdělávací akce je zvýšit motivaci účastníků pro hledání práce a zvýšit jejich šanci na získání odpovídajícího pracovního uplatnění. Formou praktických ukázek, simulací a nácviků dostane účastník doporučení, kde hledat práci, jak odpovídat na nabídky, jak sepsat profesionální životopis a motivační dopis. Dále získá praktické tipy, jak uspět při přijímacím pohovoru a průběh pohovoru si může vyzkoušet nanečisto. Součástí kurzu jsou i základy zákoníku práce.

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na tel.: 774 695 274